Zaštita osobnih podataka

INFORMACIJE
O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA U OPĆOJ BOLNICI BJELOVAR

Opća bolnica Bjelovar (u daljnjem tekstu „Bolnica“) posvećuje veliku pozornost zaštiti i obradi osobnih podataka.
U obavljanju svoje djelatnosti Bolnica obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

(1) Za obradu podataka odgovoran je Voditelj obrade:

OPĆA BOLNICA “Dr. Anđelko Višić” BJELOVAR, Bjelovar, A. Mihanovića 8, OIB 34506547848
T. +385 (0) 43 279-247, Email: Ravnateljstvo@obbj.hr

(2) Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO) je:
Renato Markovinović
Email: gdpr@obbj.hr

Ova Informacija o prikupljanju i obradi osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Informacija“) opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima. Svrha ove Informacije je informirati Vas o svim relevantnim značajkama prikupljanja Vaših osobnih podataka, njihove obrade i pohrane. Navedeno se odnosi na sve osobne podatke koje ste nam prenijeli putem usmene, pisane (uključivo elektroničke) komunikacije odnosno koji su nam preneseni putem ustanova s kojima ste i ako ste u ugovornom ili drugom sličnom odnosu, kao i podatke prikupljene iz drugih izvora.
Nadležno tijelo za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka ( AZOP ), kojoj imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Osobni podaci koje prikupljamo

Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

a) Vaše osnovne osobne podatke koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom obavljanja djelatnosti i to:

    •  Ime, prezime, OIB, država i grad i adresa prebivališta, dob djeteta, ime i prezime djeteta i datum rođenja, broj osobnog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola), broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo; IP adresa, posjeti web stranici, podaci sa društvenih mreža i slični podaci u vezi korištenja Internet pretraživača.

b) Vaše kontakt podatke: e- mail adresa, telefonski broj, broj mobilnog uređaja

c) Ostale osobne podatke sukladno zakonskoj obvezi i ugovornoj svrsi

Svrha prikupljanja osobnih podatka i pravna osnova obrade

Bolnica određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te se u tom smislu smatra voditeljem obrade osobnih podataka. Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka je zakonska obveza i/ili sklapanje te izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije i tijekom ugovora. Pritom, opseg osobnih podataka koje prikupljamo, ovisi o vrsti djelatnosti i/ili usluge. Radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora podrazumijevaju provjeru Vaših zahtjeva i potreba, prema potrebi provjeru primjerenosti ili prikladnosti usluga Vašim posebnim okolnostima i potrebama. Ako niste ugovorna strana već osoba koja ostvaruje pravo iz ugovora, svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka je ispunjenje obveze Bolnice koja proizlazi iz sklopljenog ugovora ili je prikupljanje Vaših podataka potrebno kako bi se ugovor sklopio ili identificirali korisnici usluge. U ovom slučaju opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti postavljenog zahtjev, djelatnosti te informacijama koje će biti potrebne kako bi se zahtjev ispunio.

Vaše osnovne osobne podatke te gore navedene pod a) prikupljamo i obrađujemo temeljem zakonske obveze
Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
Zakona o mirovinskom osiguranju,
Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,
Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj,
Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
Zakona o zaštiti prava pacijenata,
Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,
Zakona o liječništvu,
Zakona o ljekarništvu,
Zakona o sestrinstvu,
Zakona o primaljstvu,
Zakona o medicinsko –biokemijskoj djelatnosti,
Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti,
Zakona o lijekovima,
Zakona o radu,
Zakona o strancima,
Zakona o javnoj nabavi,
Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama,
Zakona o financijskom poslovanju,
Ovršnog zakona,
Općeg poreznog zakona,
Zakona o osobnom identifikacijskom broju, etc.

Podatke pod b) prikupljamo i obrađujemo u svrhu slanja određenih obavijesti, , naručivanja na preglede, upućivanja obavijesti o promjeni termina
Podatke pod c) prikupljamo i obrađujemo u svrhu ostalih zakonskih i ugovornih obveza.
Slijedom navedenog, prikupljanje osobnih podataka s obzirom na definiranu svrhu predstavlja zakonsku i ugovornu obvezu te nužan uvjet. Ako odbijete dati pojedine podatke, nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću našeg postupanja te ispunjenja obveze po ugovoru.

Kontakt podatke u slučaju nužde obrađujemo temeljem legitimnih interesa odnosno potencijalne situacije kada je nužno i neodgodivo Vama ili Vama bliskim osobama prenijeti određene relevantne informacije (u slučaju izvanrednih okolnosti kao što su bolest, nezgoda itd.). Druge potrebne podatke odnosno e-mail adresu obrađujemo temeljem legitimnog interesa za kvalitetnom komunikacijom između ugovornih strana u svrhu ispunjenja svih aspekata ugovora, odnosno lakše komunikaciju u smislu organizacije pružanja usluge.

Posebne kategorije osobnih podataka

Ključna i zakonom propisana aktivnost Bolnice odnosi se na prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka i podataka u vezi sa zdravljem ispitanika, spolnim životom i seksualnom orijentacijom pojedinca (u dijelu potrebne obrade podataka). Odnosno, Bolnica nije u mogućnosti postići svoju ključnu aktivnost i svrhu bez obrade zdravstvenih podataka iako isti predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka kojima treba primijeniti posebne mjere zaštite.
Načelno se ne vrši obrada drugih tipova osobnih podataka: podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca.
Gore navedene kategorije osobnih podataka Bolnica obrađuje i u sljedećim situacijama: a) ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka i to za jednu ili više određenih svrha, osim ako primjenjivi propisi navode da takva privola ne proizvodi učinak
b) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Bolnice ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru primjenjivih propisa ili kolektivnog ugovora
c) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
d) obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik,
e) obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu;
f) obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju primjenjivih propisa koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika;
g) obrada je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti radnika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju primjenjivih propisa. Prisutna je mogućnost daljnjih promjena primjenjivih propisa u pogledu postupanja sa posebnim kategorijama osobnih podataka, te je s tim u vezi potrebno savjetovati se sa službenikom za zaštitu podataka.

Svi Vaši osobni podaci koje ste nam Vi ili treća strana prenijeli obrađuju se sukladno svrsi njihove obrade (pri tome napominjemo da osobne podatke djece mlađe od 16 godina, neovisno o osnovi, obrađujemo samo na temelju izričitog pristanka roditelja ili skrbnika).

Poveznice na web-mjesta i usluge trećih strana

Naša web stranica bilježi podatke vašeg korištenja te može sadržavati poveznice na web-mjesta trećih strana. Imajte na umu da nismo odgovorni za prikupljanje, uporabu, održavanje, razmjenjivanje ili objavljivanje podataka i informacija tih trećih strana. Pružate li podatke na web-mjestima trećih strana odnosno služite li se njima, vrijede pravila o privatnosti i uvjeti uporabe tih web-mjesta. Preporučujemo da prije davanja osobnih podataka pročitate pravila o privatnosti web-mjesta koja posjećujete.

Bolnica će poduzeti sve razumne mjere kako bi se zaštitilo Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja, i održati osobne podatke preciznim i ažurnim koliko je moguće. Mi zahtijevamo od naših partnera s kojima dijelimo osobne podatke (npr HZZO, liječnici, IT servisi i slično) da ulože razumne napore u svrhu održavanja povjerljivosti Vaših osobnih podataka. Pri tom moramo uzeti u obzir da ni jedan sigurnosti sustav ili sustav internetskog prijenosa podataka ne može jamčiti potpunu sigurnost.

Legitimni interesi Bolnice kao svrha obrade osobnih podataka

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati za potrebe naših legitimnih interesa osim kada će pred tim interesima prednost imati vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Legitimni interes Bolnice u tom smislu je obrada osobnih podataka u svrhu prilagodbe usluga Bolnice potrebama korisnika. Navedene podatke također možemo koristiti za naše interne statističke i analitičke svrhe. Ovom legitimnom interesu Bolnice možete prigovoriti u svako doba te u tom slučaju vaše podatke više nećemo obrađivati u tu svrhu, a to neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja.

Postoji mogućnost upotrebe interne mreže nadzornih kamera i druge sigurnosne mjere u našim objektima, kojim putem se mogu slikati ili snimati slike osoba i obrađivati informacije vezane za Vašu lokaciju dok ste u našem objektu, a sve u svrhu legitimnih interesa očuvanja sigurnosti.

Privola

Privola je pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka o praćenju kvalitete usluga ili za izvršenje određenih uvodno opisanih usluga za koje ne postoji legitiman interes niti je potrebna izričita privola. Sukladno navedenom, na temelju Vašeg pristanka možemo također obrađivati i druge osobne podatke izvan onih navedenih u ovoj Informaciji. Bolnici je stalo do Vašeg mišljenja o pruženim uslugama te Vas u tu svrhu možemo zamoliti da ispunite tzv. upitnike kvalitete kako bi nas mogli ocijeniti. Navedeno nam omogućava da analiziramo razne aspekte naše usluge kako bi je mogli razvijati i još više unaprijediti. Na upitniku se ispitanika obavještava da je davanje bilo kakvih osobnih podataka dobrovoljno. Ispitanik sam odlučuje hoće li popuniti upitnik ili ne, odnosno ako ga popunjava, sam odlučuje hoće li navesti osobne podatke i koje. Ukoliko se obrada prethodno navedenih podataka temelji na Vašem pristanku, navedene podatke obrađujemo sve dok ne povučete predmetni pristanak odnosno zahtijevate brisanje navedenih.

U vezi navedenog napominjemo da sukladno primjenjivim propisima Bolnica ipak ne provodi brisanje unatoč zahtjevu ispitanika u mjeri u kojoj je obrada tih osobnih podataka nužna:
a) radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada a kojoj obvezi Bolnica podliježe, ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa,
b) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja
d) u svrhe javnog interesa, povijesnog ili znanstvenog istraživanja ili u statističke svrhe odnosno radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pri obradi Vaših osobnih podataka koji se temelje na Vašem pristanku dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu ili profiliranje, kako bi kontakt s Vama bio individualniji te kako bi mogli našu uslugu u potpunosti prilagoditi Vašim potrebama i željama. No, Bolnica ne primjenjuje automatizirano pojedinačno donošenje odluka. U slučaju davanja marketinške suglasnosti (npr. za simpozije, seminare, edukacije) za koju tražimo Vašu izričitu privolu, Vaši osobni podaci iznimno mogu biti predmetom automatizirane obrade temeljem koje će biti izrađen vaš profil u svrhu analize pruženih usluga i ostvarenih prava te u svrhu unaprjeđivanja kvalitete poslovnog odnosa. Ovdje napominjemo kako ne rabimo marketinške usluge u klasičnom smislu već isključivo koristimo vaše osobne podatke kako bi Vas obavijestili o događanjima, projektima, seminarima, simpozijima za koje vjerujemo da su u javnom interesu i u Vašem interesu stručnog usavršavanja. Navedeni pristanak možete povući u svakom trenutku na način da nas obavijestite preko kontakta navedenog u uvodnom djelu ove Informacije.

Kome će vaši osobni podaci biti otkriveni

Bolnica osigurava da se vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Svrha obrade osobnih podataka zahtijevat će da vaši osobni podaci budu otkriveni te da ih uz Bolnicu obrađuju druge Ustanove i osobe u svojstvu izvršitelja obrade. Kategorije izvršitelja obrade kojima će vaši podaci biti otkriveni obuhvaćaju tijela državne i javne vlasti u skladu sa zakonskim obvezama Bolnice, zdravstvene ustanove, HZZO, osobni liječnici, pružatelje informatičkih i pravnih usluga, pružatelje usluga dostave i slično. Prikupljene osobne podatke možemo proslijediti drugim Ustanovama ukoliko je isto u javnom interesu. Izvršitelji obrade osobnih podataka, s iznimkom tijela državne i javne vlasti, podatke obrađuju isključivo prema uputama Bolnice, poštujući pritom tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka („Izvršitelja obrade“), govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu (npr. pružatelji IT usluga). I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka. Kod obrade vaših osobnih podataka ne služimo se pružateljima usluga izvan EU-a. Iznimno, ukoliko se pokaže potrebnim to ćemo učiniti samo ako za tu treću zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga kao Izvršiteljem obrade ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Gdje će se obrađivati vaši osobni podaci

Obrada vaših osobnih podataka u pravilu u prostorima Bolnice, s tim da se može provesti unutar ili izvan EU, ali će u svakom slučaju biti provedena od izvršitelja obrade čije su odgovornosti i obveze zaštite osobnih podataka te primjenjive tehničke i organizacijske mjere zaštite propisane ugovornim odnosom u skladu sa svim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi i pravnom osnovu prikupljanja. Podatke brišemo sukladno propisima o zakonskoj obvezi čuvanja te sukladno rokovima utvrđenima internim aktom Bolnice. Ako je riječ o ispunjavanju obveza iz ugovora, to razdoblje bit će određeno vremenom trajanja samog ugovora odnosno naplate tih usluga u smislu zakonske obveze čuvanja isprava. Produljenje tog razdoblja propisano je internim aktom Bolnice, koji pak ovisi o zakonom propisanim rokovima zastare potraživanja ili se ti rokovi mogu produljiti s obzirom na zakonom definirane rokove čuvanja kao što je u slučaju računovodstvenih dokumenata.

Prava u odnosu na prikupljene osobne podatke

U vezi sa podacima koje ste nam otkrili imate (I) pravo uvida u osobne podatke koji se obrađuju, (II) pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, (III) pravo na ograničavanje obrade, (IV) pravo na ulaganje prigovora na obradu, (V) pravo prenijeti podatke drugom voditelju obrade, (VI) pravo povući privolu, (VII) pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Za ostvarenje svih ovdje navedenih prava, jednostavno nas obavijestite sukladno kontaktima prema uvodnim podacima ove Informacije.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ili drugom pozitivnom propisu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i određuje nadzorne ovlasti u pogledu obrade osobnih podataka.

Ostale informacije

Informaciju možemo s vremena na vrijeme promijeniti. Kada napravimo promjene ove Informacije, objavit ćemo poveznicu na izmijenjenu Informaciju na početnoj stranici naše web stranice. Sve izmjene u Informaciji postat će valjane nakon objavljivanja izmijenjene Informacije na web-mjestu.

Ova Informacija o prikupljanju i obradi osobnih podataka primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. godine (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

 

 

OBRASCI:

1. PRIVOLA

2. ZAHTJEV ZA PRISTUP PODACIMA

3. ZAHTJEV ZA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA

4. ZAHTJEV ZA OGRANIČENJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

5. ZAHTJEV ZA PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

6. ZAHTJEV ZA POVLAČENJE PRIVOLE

7. ZAHTJEV ZA PRENOSIVOST OSOBNIH PODATAKA

8. PROTIVLJENJE ODLUCI NA TEMELJU AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA I PROFILA

9. ZAHTJEV ZA BRISANJE (ZABORAV) PODATAKA