Pravo na pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općoj bolnici Bjelovar, putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona ‘informacija’ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • poštom na adresu: Opća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8 a, 43 000 Bjelovar
  • elektroničkom poštom na adresu: ravnateljstvo@obbj.hr; (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)
  • na broj fax-a: 043/279 333
  • osobnom predajom ispunjenog obrasca u “Urudžbeni” Opća bolnica Bjelovar, u vremenu od 7 -15 h

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama, mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

 

Kriteriji za utvrđivanje visine naknade

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA: Narodne novine (NN 25/ 13)

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA: Narodne novine (NN 85/ 15)

 

OBRASCI:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

 

Godisnje izvjesce 2017.

Godisnje izvjesce 2018.

Godisnje izvjesce 2019.

Godisnje izvjesce 2020.

Godisnje izvjesce 2021.

Godisnje izvjesce 2022.

Godisnje izvjesce 2023.