HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA

HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA – PODRUŽNICA BJELOVAR

Prvo udruženje medicinskih sestara Hrvatske započinje krajem 20-ih godina prošlog stoljeća. Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS), osnovana je 1992. kao pravni slijednik Društva medicinskih sestara koje je djelovalo dugi niz godina u okviru Saveznog društva sestara bivše države.
HUMS je izradio Etički kodeks medicinskih sestara 1995., a njime je definirana svrha i djelokrug rada profesionalnog sestrinstva.
Redovni članovi HUMS-a mogu biti medicinske sestre i medicinski tehničari državljani Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu. Članstvo u HUMS – u je dobrovoljno.

Ciljevi HUMS-a su:

  • oblikovanje i definiranje pojma medicinska sestra kao naziva za zvanje i pojma sestrinstva kao naziva za djelatnost
  • zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara RH u zemlji i izvan nje
  • koordinacija između djelatnosti sestrinstva i problema školovanja, trajnog usavršavanja i specijalizacija unutar sestrinske profesije
  • suradnja s nadležnim tijelima državne uprave oko provođenja djelokruga rada sestara, određivanje kompetencija i odgovornosti

U Bjelovaru je 1956. godine formirano  Društvo diplomiranih medicinskih sestara Hrvatske – podružnica Bjelovar. Činilo ju je šest medicinskih sestara. Tijekom ovih gotovo 60 godina postojanja, medicinske sestre Bjelovara su svoj rad u njezi bolesnika, kasnije i zdravstvenoj njezi povezivale sa članstvom u Društvu, danas u Udruzi. Broj članova HUMS-a godinama raste, tako da je do Domovinskog rata broj članova bio preko 200. Za Domovinskog rata mnogi članovi naše podružnice raspoređeni su u jedinicama HV-a i MUP-a RH diljem ratišta Hrvatske. HUMS, podružnica Bjelovar, tih godina isto tako nalazi snage i svoje djelovanje usmjerava prije svega u pomoć kolegama na ratištu, no još više mnogobrojnim ranjenicima koji su stizali s terena. I danas ponovno HUMS broji više od 200 članova.

Udruga nastavlja sa edukacijom sestrinskog kadra. Nastoji se što više medicinskih sestara i tehničara poslati na školovanje na studij sestrinstva, kako bi povećane i aktualne potrebe pacijenata za pravilnom zdravstvenom njegom bile provedene na zadovoljstvo naših korisnika, osiguranika. Edukacija medicinskih sestara i tehničara sve više postaje jedan od prioriteta današnjeg zdravstva.

HUMS Bjelovar od 2012. godine dobiva novo vodstvo, spremno da aktivnim radom brojčano ojača članstvo u svojim redovima. Organizirana su dva predavanja za medicinske sestre i tehničare, u bjelovarskom Domu kulture, koja su ispunila svoj cilj. Uz dobru organizaciju i zanimljiva te aktualna predavanja, broj je članova HUMS-a ponovno sve veći.

Tijekom 2014. godine planira se više predavanja za medicinske sestre u Bjelovaru, te pomoć pri eventualnom slanju članstva na edukacije u drugim zdravstvenim ustanovama RH. Nastojat će se još više unaprijediti suradnja sa ostalim strukama u zdravstvu, socijalnoj skrbi i Medicinskom školom Bjelovar.