HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA

Hrvatska liječnička komora (HLK) osnovana je 1923. g., ukinuta 1945. , a ponovno osnovana 27.6.1995. i registrirana u Trgovačkom sudu u Zagrebu 11.9.1996. g.  Članstvo u HLK obavezno je za sve liječnike koji rade u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti. Prava i obveze članova te ustrojstvo HLK–e proizlaze i temelje se na Statutu HLK–e.

Adresa sjedišta HLK–e:

HLK, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
tel: 01-465-5611, 01-465-7806, fax: 01-465-5465
web: www.hlk.hr

Članovi povjerenstva su:
Gordana Knežević Miličić,dr med, spec obiteljske medicine- predsjednica
Jasna Slovaček-Cesarec,dr med , spec obiteljske medicine-zamjenica predsjednice
Gordana Kesić-Valpotić,dr med, spec anesteziologije-član
Alen Šelović,dr med, spec ginekologije-lan
Josip Lovrić. dr med, spec kirurgije- član

Adresa ureda Povjerenstva:

Mohorovičića bb, 43000 Bjelovar
Telefon.: 043 246 360
E-mail: hlk-bj-pov@bj.htnet.hr

Kontakt osoba : 
predsjednica,Gordana Knežević Miličić
e-mail: knezevicmilicic@gmail.com
mob: 091 457 00 26