Organizacija rada

STACIONARNA DJELATNOST

Pacijenti se naručuju na bolničku obradu i liječenje prema knjizi narudžbi.

1. Odsjek kardiologije sa koronarnom jedinicom

Koronarna jedinica raspolaže sa 7 kreveta intenzivne i 7 kreveta postintenzivne njege. U cijelosti je opremljena centralnim nadzorom sa neinvazivnim i invazivnim mjerenjem art.tlaka, saturacije kisika, elekotrokardiograma, a gdje se prije svega hospitaliziraju bolesnici sa akutnim koronarnim sindromom, malignim poremećajima srčanog ritma kao i hemodinamski nestabilni bolesnici sa akutnim popuštanjem srca, ali i svi ostali internistički bolesnici koji zahtijevaju intenzivnu skrb. Koronarna jedinica kroz intenzivnu svakodnevnu suradnju sa Klinikom za bolesti srca i krvnih žila KBCa Zagreb osigurava i zbrinjavanje bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, u sklopu nacionalnog programa kojim se osigurava hitno intervencijsko liječenje ovih bolesnika.

Odjel kardiologije raspolaže sa 11 bolničkih kreveta gdje se osigurava bolnička skrb i liječenje za bolesnike sa kardiovaskularnom patologijom.

Liječnici Odsjeka za kardiologiju u polikliničko-konzilijarnom dijelu obavljaju specijalističke preglede, analizu zapisa 24-satnog ambulantnog mjerenja arterijskog tlaka i EKGa, ergometrijska testiranja na pokretnoj traci po Bruceovom protokolu te transtorakalne ehokardiografske preglede, a od 2012.g. uvodi se i transezofagijska ehokardiografija te, u suradnji sa Djelatnosti za radiologiju OB Bjelovar, MR srca.

2. Odsjek nefrologije, arterijske hipertenzije i dijalize

Odsjek raspolaže s 7 kreveta u Jedici Djelatnosti gdje se liječe bolesnici s nefrološkom, nefro-imunološko a često i nefro-urološkom patologijom, obradom hipertenzije i bolesnici s komplikacijama dijaliznog liječenja kojima je potreban liječnički nadzor i liječenje duže od 4 h dijaliznog postupka.

Liječnici Odsjeka obavljaju svakodnevne vizite, određuju pretrage, dijagnostičku obradu i vode program kronične hemodijalize na 17 dijaliznih mjesta na ukupno 68 bolesnika na dijalizi. Istovremeno (ako je potrebno) vode i protokol akutnih hemodijaliza bolesnika u Jedinici Djelatnosti Interne medicine kao i po potrebi ostalih Jedinica Djelatnosti bolnice u prostoru dijalize. U slučaju aktunih dijaliza hemodinamski nestabilnih bolesnika te bolesnika s multiorganskim zatajenjem dijalize se vode po posebnom protokolu hemofiltracije ili hemodijafiltracije na za takav postupak posebno sofisticiranom aparatu u intenzivnoj jedinici Jedinice Djelatnosti ili Jedinici Intenzivnog liječenja bolnice (mobilni aparat).

U njihov rad uključeni su i dijalizni bolesnici koji su u obradi za transplantaciju bubrega što podrazumijeva obradu i pripremu te koordinaciju s liječnicima iz Transplantacijskog tima Klinike.
Liječnici Odsjeka sudjeluju u radu u polikliničkom dijelu i to kroz nefrološku ambulantu pregledima bolesnika nefrološke patologije kao i bolesnika s hipertenzijom. Sudjeluju u radu konzilijarne ambulante za sve bolničke bolesnike i posebno za one s nefrološkom kazuistikom.
Zbrinjavaju i komplikacije bolesnika na peritonejskoj dijalizi bilo ambulantno kroz dnevnu bolnicu ili hospitalnim liječenjem.
U nefrološkoj ambulanti za transplantaciju i peritonejsku dijalizu redovito se kontroliraju bolesnici koji su na peritonejskoj dijalizi i transplantirani i to odvojeno od polikliničkih
nefroloških bolesnika.

Liječnici rade i UZV abdomena za odjelne bolesnike te bolesnike u dnevnoj bolnici Jedinice Djelatnosti.

3. Odsjek endokrinologije i dijabetologije

Odsjek endokrinologije i dijabetologije pruža bolničku skrb pacijentima sa endokrinološkom i dijabetološkom kazuistikom na 14 bolničkih kreveta. Polikliničko konzilijarna zdravstvena zaštita Odsjeka za endokrinologiju i dijabetologiju pruža se u Centru za dijabetes Bjelovarsko bilogorske županije i u Endokrinološkoj ambulanti Internističke poliklinike. Centar za dijabetes posjeduje 2 liječničke ambulante i sestrinsku ambulantu, u potpunosti je informatiziran, povezan sa bolničkim informacijskim sustavom,i u svom radu primjenjuje Cro-diab net bazu podataka, odnosno jedinstveni registar dijabetičkih bolesnika na razini Republike Hrvatske.
U Centru za dijabetes osim pregleda i terapije dijabetičkih bolesnika, vrši se i edukacija pacijenata oboljelih od šećerne bolesti o prehrani ,samokontroli, higijeni i terapiji šećerne bolesti.

Osoblje Centra za dijabetes vrši i konzilijarne preglede , edukaciju pacijenata hospitaliziranih na Internom odjelu ,kao i na ostalim odjelima Opće bolnice.

U Endokrinološkoj ambulanti Internističke poliklinike pruža se specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita vezana uz endokrinološku problematiku (štitnjača, hipofiza, nadbubrežne žlijezde, spolne žlijezde), Najvećim djelom zbrinjavaju se bolesti štitnjače (upalne bolesti štitnjače, tumori štitnjače,hipertireoze, hipotireoza),te je uz suradnju radiologa, citologa,laboratorija i operatera otorinolaringologa moguća gotovo kompletna dijagnostika i terapija bolesti štitnjače. Za kompletnu dijagnostiku i terapiju bolesti štitnjače nedostaje samo mogućnost scintigrafije i radiojodne terapije koja se mora obaviti u Zagrebu. U Endokrinološkoj ambulanti uz suradnju radiološke službe i laboratorija postoji i mogućnost dijagnostike i liječenja osteoporoze u pacijenata oba spola.

4. Odsjek gastroenterologije

Odsjek gastroenterologije u OB Bjelovar raspolaže sa 16 kreveta gdje se osigurava bolnička skrb i liječenje za bolesnike s patologijom GI trakta.

U endoskopskom laboratoriju liječnici obavljaju endoskopsku analizu:

a) gornjeg segmenta probavnog sustava
koja uključuje dijagnostički pregled s patohistološkom analizom, elektivnu ligaciju varikoziteta jednjaka, zaustavljanje aktualnog krvarenja (mehanički- metalne klipse, sklerozacija-sklerozacijskim iglama i sklerozansima, argon-plazmom, hitna ligacija varikoziteta jednjaka), implantaciju perkutane endoskopske gastrostome (PEG), polipektomiju – od jednostavnijih do izrazito kompliciranih polipa, tretiranje različitih struktura argon-plazmom.

b) donjeg segmenta probavnog sustava
koja uključuje rektoskopiju, rektosigmoidoskopiju i kolonoskopiju s patohistološkom analizom, polipektomiju svih vrsta polipa uključujući i najkompliciranije, tretiranje različitih struktura argon-plazmom.

Endoskopski laboratorij sastoji se od 2 sale koje su informatički umrežene i povezane u bolnički informatički sustav ISSA. U izradi je telemedicina koja će Endoskopski laboratorij povezati sa KBC Zagreb.

U tijeku je uređenje prostora za ehosonografsku/gastroenterološku ambulantu .

U planu je uvođenje novih metoda (biopsija jetre, elastografija – postojeći UZV aparat posjeduje potrebiti program, balon dilatacija stenoza jednjaka, želuca i debelog crijeva) te endoskopski ultrazvuk (postojeći UZV aparat ima mogućnost nadogradnje za isti).

POLIKLINIČKO – KONZILIJARNI DIO

Pacijenti se naručuju (obaviještavaju) pismenim putem ( sa već postojeće liste čekanja) uz pacijentovu potvrdu dolaska telefonom a ostali se upisuju putem e-naručivanja nadležnog liječnika. Polikliničko-konzilijarni dio se provodi kroz sustav organiziranih subspecijalističkih ambulanti, dnevnih bolnica i dijagnostičke obrade.

1. Specijalistički pregledi u ambulantama (9:30 – 15:00 h)

a. Opća internistička ambulanta
b. Kardiološka ambulanta
c. Gastroenterološka ambulanta
d. Nefrološka ambulanta s ambulantom za hipertenziju
e. Endokrinološko-dijabetološka ambulanta
f. Interinističko onkološka ambulanta
g. Konzilijarna ambulanta (odjelni bolesnici cijele bolnice)

2. Dnevna bolnica (hitna 0-24 h, ostala 7-15h)

a. Kardiološka
b. Pulmološka
c. Gastroenterološka
d. Nefrološka
e. Hematološka
f. Internističko onkološka

3. Specijalistička dijagnostika (9:30 – 15:00 h)

a. Kardiološka

 • EKG (7-15 h)
 • Ergometrija
 • Kontinuirano 24 h bilježenje EKGa (Holter EKGa – 7-15 h)
 • Kontinuirano 24 h bilježenje arterijskog tlaka (Holter tlaka – 7-15 h)
 • Transtorakalna ehokardiografija (UZV srca)
 • Transezofagealna ehokardiografija (UZV srca prikaza kroz jednjak)

b. Gastroenterološka: ( 9 i 30 – 15 h)

 • Gastroskopija
 • Kolonoskopija
 • UZV abdomena (odjelni bolesnici)

c. Nefrološka

 • UZV abdomena (odjelni bolesnici)

d. Endokrinološka

 • UZV štitnjače (odjelni bolesnici)

4. Dijaliza

 • Rad je organiziran u tri smjene: pon, sri, pet
 • Rad je organiziran u dvije smjene: ut, čet, sub
 • Akutna dijaliza: svi dani u tjednu, 0-24 h