Radna terapija

Radna terapija je proces koji uključuje procjenu utjecaja oštećenja i okoline na izvođenje aktivnosti dnevnog života (samozbrinjavanje, produktivnost, slobodno vrijeme) i korištenje svrsishodne aktivnosti kao terapijskog medija kako bi povećala samostalnost osobe i poboljšala kvaliteta života.

Radni terapeut je ravnopravan član tima kojeg čine: liječnici psihijatri, socijalni radnici, psiholog, viša medicinska sestra, medicinske sestre i medicinski tehničari.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja aktivnosti osobne njege, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena ugrožene ili oštećene razvojem, fizičkom ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno ili kulturno, ili kombinacijom navedenih, i samim tim radna terapija obuhvaća postupke u liječenju fizičkih i psihičkih stanja kroz specifične aktivnosti sa svrhom dosezanja njihove najviše razine, funkcije i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života.

U radu sa polupokretnim i nepokretnim pacijentima, radni terapeut koristi biomehanički pristup i primjenjuje individualno prilagođene aktivnosti kako bi poboljšao narušene motoričke i neuro-muskularne komponente.

U radu sa psihički oboljelim pacijentima radni terapeut primjenjuje OKUPACIJSKO-RADNE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI. Navedene aktivnosti se koriste u heterogenoj grupi svakodnevno u dva termina.

OKUPACIJSKO-RADNE AKTIVNOSTI obuhvaćaju: edukativne i kreativne radionice, primjenu tehnika relaksacije (autogeni trening, vođena fantazija, relaksacija smijehom), trening socijalnih vještina (norme ponašanja), te pojedinačno provođenje aktivnosti samozbrinjavanja (osobna higijena, uzimanje lijekova, izbjegavanje rizika, socijalizacija, hranjenje), aktivnosti produktivnosti (baratanje novcem, održavanje kreveta, briga za druge) i aktivnosti slobodnog vremena (čitanje knjiga i časopisa, pijenje kave, posjeti).

Kako bi prilagodio fizičku okolinu pacijentima, radni terapeut dekorira odjelne prostorije i uređuje pano sukladno sa obilježavanjem određenih blagdana i važnih datuma. Cilj primjene OKUPACIJSKO-RADNIH AKTIVNOSTI je djelovanje na poboljšanje psihosocijalne i kognitivne komponente pacijenata, te prevencija disbalansa aktivnosti provedbom aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena.

REKREATIVNE AKTIVNOSTI obuhvaćaju aktivnosti jutarnje tjelovježbe, terapiju plesom i pokretom koje imaju za cilj podići raspoloženje pacijenta, smanjiti napetost u mišićima, unaprijediti motivaciju za daljnju terapiju, te unaprijediti vještine neverbalne komunikacije i kvalitetu emocionalnih doživljaja.

Radna terapija u dnevnoj bolnici provodi liječenje kod pacijenata oboljelih od PTSP-a, a sa njima u liječenju sudjeluje radni terapeut koji se koristi primjenom različitih aktivnosti i holističkim pristupom u grupi.