Odluke specijalizacije

Klasa: 131-02/23-01/01
Ur.broj: 2103-72-04-02/03-23-32/1
U Bjelovaru, dana 12. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, sukladno provedenom bodovanju i prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz dermatologije i venerologije od 11. svibnja 2023. godine, ravnateljica donosi slijedeću

O D L U K A
O IZBORU KANDIDATA
za obavljanje poslova specijalizanta iz
dermatologije i venerologije

I
Iva Vusić Lagančić, dr. med. izabran/a je na temelju natječaja za specijalizaciju iz dermatologije i venerologije, objavljenog sukladno čl. 5. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata te čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (56/2022), za obavljanje poslova specijalizanta iz dermatologije i venerologije.

II
Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz dermatologije i venerologije (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo za izbor kandidata), razmotrilo je zamolbe i podnesenu dokumentaciju prijavljene kandidatkinje Ive Vusić Lagančić, dr. med., obavilo razgovor sa imenovanom, izvršilo bodovanje kandidatkinje sukladno čl. 3. i 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (u daljnjem tekstu – Pravilnik), te sukladno čl. 7. Pravilnika dostavilo ravnatelju ustanove prijedlog kandidata.

III
Sukladno uvjetima iz članka II ove Odluke, Povjerenstvo za izbor kandidata predložilo je Ivu Vusić Lagančić, dr. med. za obavljanje poslova specijalizanta iz dermatologije i venerologije.

IV
Temeljem uvida u spis kandidata/kinje Ive Vusić Lagančić, dr. med., broj bodova ostvaren temeljem provedenog bodovanja od strane Povjerenstva za izbor kandidata sukladno čl. 3. Pravilnika, rezultate provedenog psihološkog testiranja te broj bodova ostvaren temeljem usmenog razgovora sukladno čl. 6. Pravilnika, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata, imenovana kandidat/kinja u cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje poslova specijalizanta iz dermatologije i venerologije u Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

V
Sa imenovanom kandidatom/kinjom sklopiti će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama – Ugovor o specijalizaciji iz dermatologije i venerologije.

VI
Ova Odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:
Sanela Grbaš Bratković, dr. med.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, protiv Odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

 

O tome obavijest:
1. Oglasna ploča i
internet stranica Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
2. Prijavljenom kandidatu/kinji
3. Ministarstvu zdravlja,
uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
4. Službi/Odjelu