Odluka specijalizacija – otorinolaringologija

Klasa: 131-02/24-01/01
Ur.broj:2103-72-04-02/03-24-27/1
U Bjelovaru, dana 22. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, sukladno provedenom bodovanju i prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz otorinolaringologije od 21. ožujka 2024. godine, ravnateljica donosi slijedeću

O D L U K A
O IZBORU KANDIDATA
za obavljanje poslova specijalizanta iz
otorinolaringologije

I
Jakov Herceg, dr. med. izabran/a je na temelju natječaja za specijalizaciju iz otorinolaringologije, objavljenog sukladno čl. 5. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata te čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (56/2022), za obavljanje poslova specijalizanta iz otorinolaringologije .

II
Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz otorinolaringologije (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo za izbor kandidata), razmotrilo je zamolbe i podnesenu dokumentaciju prijavljenog kandidata Jakova Hercega, dr. med., obavilo razgovor sa imenovanim, izvršilo bodovanje kandidata sukladno čl. 3. i 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (u daljnjem tekstu – Pravilnik), te sukladno čl. 7. Pravilnika dostavilo ravnatelju ustanove prijedlog kandidata.

III
Sukladno uvjetima iz članka II ove Odluke, Povjerenstvo za izbor kandidata predložilo je Jakova Hercega, dr. med. za obavljanje poslova specijalizanta iz otorinolaringologije .

IV
Temeljem uvida u spis kandidata/kinje Jakova Hercega, dr. med., broj bodova ostvaren temeljem provedenog bodovanja od strane Povjerenstva za izbor kandidata sukladno čl. 3. Pravilnika, rezultate provedenog psihološkog testiranja te testa manualne spretnosti, broj bodova ostvaren temeljem usmenog razgovora sukladno čl. 6. Pravilnika, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata, imenovani kandidat/kinja u cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje poslova specijalizanta iz otorinolaringologije u Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

V
Sa imenovanim kandidatom/kinjom sklopiti će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama – Ugovor o specijalizaciji iz otorinolaringologije .

VI
Ova Odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:
Sanela Grbaš Bratković, dr. med.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, protiv Odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

 

O tome obavijest:
1. Oglasna ploča i
internet stranica Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
2. Prijavljenom kandidatu/kinji
3. Ministarstvu zdravlja,
uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
4. Službi/Odjelu