Odluka specijalizacija – oftalmologija i optometrija

Klasa: 131-02/24-01/01
Ur.broj:2103-72-04-02/03-24-26/1
U Bjelovaru, dana 22. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, sukladno provedenom bodovanju i prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz oftalmologije i optometrije od 21. ožujka 2024. godine, ravnateljica donosi slijedeću

O D L U K A
O IZBORU KANDIDATA
za obavljanje poslova specijalizanta iz
oftalmologije i optometrije

I
Matija Bašić, dr. med. izabran/a je na temelju natječaja za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije, objavljenog sukladno čl. 5. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata te čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (56/2022), za obavljanje poslova specijalizanta iz oftalmologije i optometrije.

II
Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz oftalmologije i optometrije (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo za izbor kandidata), razmotrilo je zamolbe i podnesenu dokumentaciju prijavljene kandidatkinje Matije Bašića, dr. med., obavilo razgovor sa imenovanim, izvršilo bodovanje kandidata sukladno čl. 3. i 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (u daljnjem tekstu – Pravilnik), te sukladno čl. 7. Pravilnika dostavilo ravnatelju ustanove prijedlog kandidata.

III
Sukladno uvjetima iz članka II ove Odluke, Povjerenstvo za izbor kandidata predložilo je Matiju Bašića, dr. med. za obavljanje poslova specijalizanta iz oftalmologije i optometrije.

IV
Temeljem uvida u spis kandidata/kinje Matije Bašića, dr. med., broj bodova ostvaren temeljem provedenog bodovanja od strane Povjerenstva za izbor kandidata sukladno čl. 3. Pravilnika, rezultate provedenog psihološkog testiranja te testa manualne spretnosti, broj bodova ostvaren temeljem usmenog razgovora sukladno čl. 6. Pravilnika, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata, imenovani kandidat/kinja u cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje poslova specijalizanta iz oftalmologije i optometrije u Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

V
Sa imenovanim kandidatom/kinjom sklopiti će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama – Ugovor o specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije.

VI
Ova Odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar.

VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:
Sanela Grbaš Bratković, dr. med.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, protiv Odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

 

O tome obavijest:
1. Oglasna ploča i
internet stranica Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
2. Prijavljenom kandidatu/kinji
3. Ministarstvu zdravlja,
uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
4. Službi/Odjelu