Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist ginekologije i opstetricije – Miroslav Dubovečak

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 053-02/18-02/937
Ur. broj : 2103-72-01-18-02
Bjelovar, 12. rujna 2018. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Dr.sc.Miroslav Dubovečak, dr.med. izabire se za radno mjesto specijalist ginekologije i opstetricije.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Dr.sc.Miroslav Dubovečak, dr.med.,
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove,
4. a/a