Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto referent nabave

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/23-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-23-11
Bjelovar, 12. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice„ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar dana 21. travnja 2023. godine, na poslove radnog mjesta referent nabave izabire se Nina Banušić.

S izabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a