Odluka o izboru kandidata za radno mjesto specijalist opće kirurgije (Neven Mesar)

Klasa: 053-02/14-02/1121
Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02
Bjelovar, 25. studeni 2014. godine

Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim slijedeću

ODLUKU

Neven Mesar, dr. med. izabire se za radno mjesto specijalist opće kirurgije.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag.oec.

Dostaviti:
1. Neven Mesar, dr. med.,
2. Opći odjel,
3. a/a

Preuzmite skeniranu Odluku (PDF)