Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz patologije (s akreditacijskim područjem citopatologije)

Klasa: 053-02/14-02/508
Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-04
Bjelovar,  0l.  srpnja 2014. godine

 

Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/13-01/188, ur. broj: 5030115/113-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 34. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08, 71/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/l1, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82l/3l , članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br.l54/08), sukladno provedenom bodovanju i prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz patologije (s akeditacijskim područjem citopatologije) od 01. srpnja 2014. godine, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

ODLUKU

O IZBORU KANDIDATA
za obavljanje poslova specijalizanta iz
patologije (s akreditacijskim područjem citopatologije)

I

Kristina Kašnik, dr. med. izabrana je na temelju natječaja za specijalizaciju iz patologije (s akreditacijskim područjem citopatologije), objavljenog sukladno čl.5. st.1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata te čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (l4l/20l2), za obavljanje poslova specijalizanta iz patologije (s akeditacijskim područjem citopatologije).

II

Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz patologije (sakreditacijskim područjem citopatologije), (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo za izbor kandidata), razmotrilo je molbu i podnesenu dokumentaciju prijavljene kandidatkinje Kristine Kašnik, dr. med., obavilo razgovor sa imenovanom, izvršilo bodovanje kandidata sukladno čl. 3. i 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (u daljnjem tekstu – Pravilnik), te sukladno čl. 7. Pravilnika dostavilo sanacijskom upravitelju ustanove prijedlog kandidata.

III

Sukladno uvjetima iz članka II ove Odluke, Povjerenstvo za izbor kandidata predložilo je Kristinu Kašnik, dr. med. za obavljanje poslova specijalizanta iz patologije (s akeditacijskim područjem citopatologije)

IV

Temeljem uvida u spis kandidatkinje Kristine Kašnik, dr. med., broj bodova ostvaren temeljem provedenog bodovanja od strane Povjerenstva za izbor kandidata sukladno čl. 3. Pravilnika, rezultate provedenog psihološkog testiranja, te broj bodova ostvaren temeljem usmenog razgovora sukladno čl. 5. Pravilnika, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata, imenovana kandidatkinja u cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje specijalizanta iz patologije (s akeditacijskim područjem citopatologije) u Općoj bolnici Bjelovar.

V

Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama-Ugovor o specijalizaciji iz patologije (s akeditacijskim područjem citopatologije).

VI

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na Internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor sanicijskom vijeću Opće bolnice Bjelovar u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar.

O tome obavijest:
1. Oglasna ploča i Internet stranica Opće bolnice Bjelovar
2. Prijavljenom kandidatu
3. Ministarstvu zdravlja
4. Sanacijski upravitelj
5. Odjel za patologiju i citologiju
6. a/a

 

Sanacijski upravitelj:
Prim. dr. sc. Stjepan Grabovac, dr. med