Odluka bacc.radiološke tehnologije

Klasa: 119-04/23-01/02

Ur. broj: 2103-72-04-02/01-23-43

Bjelovar, 28. studenog 2023. godine

 

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice„ Dr. Anđelko Višić „  Bjelovar donosim

slijedeću

 

 

O D  L  U  K  U

 

o izboru kandidata

 

 

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar dana 31. listopada 2023. godine, na poslove radnog mjesta prvostupnik radiološke tehnologije izabire se Petra Bublić.

 

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

 

Ravnateljica:

 

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.