Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto viši stručni savjetnik

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
Povjerenstvo  za provedbu natječaja objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar 25. ožujka 2024. godine za prijam
u radni odnos na  određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni savjetnik,  upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.
Testiranje (pisani dio) će se održati dana 15. travnja 2024. godine s početkom u 13:00 sati  u Dvorani za  edukacije u najnovijoj zgradi Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar.
Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.
Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.
1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA
Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja
– Razgovor (intervju) s kandidatima
Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60%  od ukupnog broja bodova.
Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „  Bjelovar (www.obbj.hr).
Izvori za pripremu provjere znanja su:
1. Zakon o proračunu – NN 144/2021
2. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
    NN-85/2023
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu – pročišćeni tekst –
    NN – 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20
2. PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo  neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.
4. Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu viši stručni savjetnik, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.
5. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.
6. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.
3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
–  prikuplja i evidentira ekonomsko-financijske podatke potrebne za planiranje
–  priprema i izrađuje trogodišnje financijske planove prema smjernicama Vlade RH
–  priprema i izrađuje godišnje financijske planove, te izmjene i dopune planova,
–  priprema i izrađuje godišnji plan nabave materijala i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
–  priprema i izrađuje plan decentraliziranih sredstva, te izrađuje izmjene i dopune
–  priprema Zahtjeve za decentralizirana sredstva i prati plaćanje po Zahtjevima, te se usklađuje s
   knjigovodstvom
–  prati izvršenje ugovora na mjesečnoj bazi
–  prati izvršenje stavki iz ugovora na mjesečnoj bazi
–  pravovremeno upozorava Odjel javne nabave i suradnje s europskim fondovima na prekoračenje
   pojedinačnih stavki i pojedinih ugovora i na kraju godine izrađuje realizaciju svih planova i ugovora
–  sastavlja ponude za sistematske preglede zaposlenika
–  sastavlja zamolbe za donacije te prati donirana namjenska i financijska sredstva.
–  priprema izvještaj i vodi evidenciju nabavljenih osnovnih sredstava po odjelima
–  izrađuje godišnju analizu poslovanja zdravstvene ustanove te druge analize iz ekonomije i zdravstva
–  prati i evidentira statističke podatke po odjelima
–  učestvuje u izradi svih planova po odjelima
–  daje prijedloge svih planova i programa rada za jedinicu djelatnosti
–  vodi evidenciju dnevne prisutnosti na radu svih zaposlenika računovodstva,
–  odgovara za praćenje, kontrolu i primjenu svih propisa kao i svih stručnih standarda iz područja rada
–  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odjela
–  za svoj rad odgovaran je voditelju odjela.
PLAĆA RADNOG MJESTA
Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispr., 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispr., 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22, 92/22, 26/23, 46/23, 104/23, 155/23/ / i Odluku o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, br.23/2022).
  Ravnateljica:
              Sanela Grbaš Bratković, dr.med.