Natječaji za specijalizacije iz hitne medicine te iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13), Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08)

NATJEČAJ

za izbor kandidata (m/ž) za

 • Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 5 (pet) izvršitelja
 • Specijalizaciju iz hitne medicine – 3 (tri) izvršitelja

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik VSS
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave.

Prijave s dokumentima:

 • preslikom diplome o završenom Medicinskom fakultetu
 • preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslikom odobrenja za samostalan rad
 • preslikom potvrde o aktivnom znanju stranog jezika
 • preslikom prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslikom potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
 • preslikom potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • preslikom nagrada za vrijeme studija
 • preslikom potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • potvrde o radnom iskustvu
 • domovnicom
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci)

dostaviti na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
p.p. 38, 43001 Bjelovar
sa naznakom “Natječaj-i naznaka specijalizacije”

Kandidat/kandidatkinja dužan/a je priložiti i presliku rezultatima psihološkog testiranja, te za kirurške grane i presliku rezultata testiranja manualne spretnosti s ocjenom ugovornog subjekta medicine rada, sukladno čl. 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na Internet stranici Opće bolnice Bjelovar, najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima.

Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag.oec.

Klasa: 021-01/14-01/272
Ur.broj: 2103-72-05/01-14-12