Natječaj za specijaliste / specijalistice (psihijatar, radiolog, ortoped, opći kirurg, int. medicina, anestezilog-reanimatiolog)

Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. liječnik specijalist psihijatar (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja
2. liječnik specijalist radiologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
3. liječnik specijalist ortoped (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
4. liječnik specijalist opće kirurgije (m/ž), na neodređeno vrijeme, VSS, 1 izvršitelj
5. liječnik specijalist interne medicine (m/ž), na neodređeno vrijeme, VSS, 1 izvršitelj
6. liječnik specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme,  1 izvršitelj

Uvjeti:
Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz tražene specijalnosti.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013 i 148/2013), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • molbu
  • životopis
  • presliku diplome o završenom Medicinskom fakultetu
  • presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu
  • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • domovnicu
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

 

Sanacijski upravitelj:
Zoran Seleš, mag.oec.

Klasa: 021-01/14-01/272
Ur.broj: 2103-72-05/01-14-11