Natječaj za radno mjesto primalja (m/ž), SSS, na određeno vrijeme, 2 izvršitelja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto

primalja (m/ž), SSS, na određeno vrijeme, 2 izvršitelja

Uvjeti:

  • primalja, SSS
  • položen stručni ispit
  • važeće odobrenje za samostalni rad

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( presliku )
  • važeće odobrenje za samostalni rad ( presliku )
  • presliku domovnice
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Sanacijski upravitelj:

Zoran Seleš, mag.oec.

Klasa: 021-01/54-01/41
Ur.broj: 2103-72-05/01-15-22