Natječaj za radno mjesto magistar nutricionizma/diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

Na temelju članka 21. i 56.  Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto

magistar nutricionizma/diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (m/ž), VSS,  na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • dokaz o završenoj VSS -magistar nutricionizma ili diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
 • pet godina radnog iskustva na poslovima magistra nutricionizma ili diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije
 • znanje rada na računalu

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • presliku domovnice
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslika potvrde, svjedodžbe)
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika potvrde, svjedodžbe)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • potvrda o radnom iskustvu na poslovima magistra nutricionizma ili diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Sanacijski upravitelj:

Zoran Seleš, mag.oec.

Klasa: 021-01/54-01/41
Ur.broj: 2103-72-05/01-15-23