Natječaj za radna mjesta za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme

Na temelju članka 21. Statuta i Plana prijema pripravnika od Ministarstva zdravstva KLASA: 023-03/23-01/302, URBROJ 534-7-2-3/1-24-03 od 05. ožujka 2024. godine, ravnateljica Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme:

1. PRIMALJA/ASISTENT – 1 (jedan) izvršitelj, m/ž

Uvjeti:

– završeno odgovarajuće obrazovanje
– nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi HZZ, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– životopis
– presliku svjedodžbe/diplome/
– presliku domovnice
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu o duljini trajanja studija te prosjek ocjena
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne Novine” br. 121/17 i 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja: https://gov.hr/mojauprava/hrvatskibranitelji/zaposljavanje/prednost-pri zapošljavanju/403
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne Novine” br. 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne Novine” br.157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar- www.obbj.hr.

Smatra se da je kandidat/kinja koji se nije odazvao na razgovor, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Natječaj se objavljuje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar.

Opća bolnica „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti
pisano obaviješteni.
Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Klasa: 112-01/24-02/01
Ur.broj: 2103-72-04-02/03-24-55