Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem mjere SOR

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice Bjelovar i odobrenog Suglasnosti prijema radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/19-03/41, URBROJ: 534-03-2-1/4-19-12 od 17. travnja 2019. godine, ravnatelj raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem mjere SOR u Općoj bolnici Bjelovar za sljedeća zvanja:

 

1. referent za računovodstvene i knjigovodstvene poslove /prvostupnik/ica ekonomije/ – VŠS, 2 izvršitelja
2. administrator /ekonomski tehničar/ – SSS, 3 izvršitelja
3. primalja – SSS, 1 izvršitelj

Uvjeti:
1. Stručna sprema odgovarajućeg smjera
2. Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– zamolba
– životopis
– dokaz o državljanstvu
– diploma/ svjedodžba o stručnoj spremi
– dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja / dopunska isprava o studiju
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana

 

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

 

 

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:
Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

 

 

Ravnatelj:
Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj:2103-72-01-19-53