Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju

OPĆA BOLNICA „DR. ANĐELKO VIŠIĆ“ BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 65/2022) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) Ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ
za izbor kandidata (m/ž) za

1. SPECIJALIZACIJU IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE – 2 (dva) izvršitelja
2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE – 2 ( dva ) izvršitelja
3. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 2 ( dva ) izvršitelja
4. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIČE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
5. SPECIJALIZACIJU IZ NEFROLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
6. SPECIJALIZACIJU IZ NEUROLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
7. SPECIJALIZACIJU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE – 2 ( dva ) izvršitelja
8. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE – 2 ( dva ) izvršitelja
9. SPECIJALIZACIJU IZ UROLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj
10. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE – 1 ( jedan ) izvršitelj
11. SPECIJALIZACIJU IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,
 • odobrenje za samostalan rad

Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je 8 dana od dana objave.

Zamolbu s dokumentima:

 • životopis
 • preslikom diplome
 • preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslikom odobrenja za samostalan rad
 • preslikom prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslikom potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • preslikom nagrada za vrijeme studija
 • preslikom potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskog studija
 • popisom objavljenih radova i kopijom radova
 • preslikom ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • potvrdama o radnom iskustvu
 • preslikom rezultata psihološkog testiranja, te za kirurške grane i preslikom rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
 • potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenjem nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

dostaviti na adresu:
Opća bolnica „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar
Antuna Mihanovića 8, 43000 Bjelovar
sa naznakom “Natječaj-i naznaka specijalizacije”
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne Novine” br. 121/17 i 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja: https://gov.hr/mojauprava/hrvatskibranitelji/zaposljavanje/prednost-pri zapošljavanju/403
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne Novine” br. 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne Novine” br.157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Bjelovarsko-bilogorska županija dodjeljuje subvencije ( troškovi podstanarstva, kamate na stambene kredite, troškovi stručnog usavršavanja i doškolovavanja ) liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorska županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Više o detaljima javnog poziva o dodjeli subvencija http://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/P30
Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.
Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Opća bolnica „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15).
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.
Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar, najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković dr.med.

Klasa: 112-01/23-02/01
Ur.broj: 2103-72-04-02/03-23-66