Naručivanje pacijenata

U našoj ustanovi, sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se mogu naručiti na pregled i putem telefaxsa, na način da šalju presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom, te elektronskom poštom (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite dnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.

Informacije i termine za medicinske usluge u našoj bolnici možete dobiti u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata : 

I dalje je moguće prijaviti se za upis direktno na djelatnosti u koju je pacijent upućen.