Odluka specijalizacija – medicinska biokemija i laboratorijska medicina

Klasa: 131-02/23-01/02
Ur.broj:2103-72-04-02/03-23-96/1
U Bjelovaru, dana 22. studenog 2023. godine

Na temelju Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata medicinske biokemije i laboratorijske medicine (NN 73/08) i članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, sukladno provedenom bodovanju i prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine od 22. studenog 2023. godine, ravnateljica donosi slijedeću

O D L U K A
O IZBORU KANDIDATA
za obavljanje poslova specijalizanta iz
medicinske biokemije i laboratorijske medicine

I
Sanja Veltruski, mag. med. biokemije izabran/a je na temelju natječaja za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine, objavljenog sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata te čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (56/2022), za obavljanje poslova specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

II
Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo za izbor kandidata), razmotrilo je zamolbe i podnesenu dokumentaciju prijavljene kandidatkinje Sanje Veltruski, mag. med. biokemije, obavilo razgovor sa imenovanom, izvršilo bodovanje kandidatkinje sukladno Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (u daljnjem tekstu – Pravilnik), te sukladno Pravilnika dostavilo ravnatelju ustanove prijedlog kandidata.

III
Sukladno uvjetima iz članka II ove Odluke, Povjerenstvo za izbor kandidata predložilo je Sanju Veltruski, mag. med. biokemije za obavljanje poslova specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

IV
Temeljem uvida u spis kandidata/kinje Sanje Veltruski, mag. med. biokemije, broj bodova ostvaren temeljem provedenog bodovanja od strane Povjerenstva za izbor kandidata sukladno Pravilniku te broj bodova ostvaren temeljem usmenog razgovora sukladno Pravilniku, sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata, imenovani/a kandidat/kinja u cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje poslova specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine u Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.
V
Sa imenovanim/om kandidatom/kinjom sklopiti će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama – Ugovor o specijalizaciji iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

VI
Ova Odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica:
Sanela Grbaš Bratković, dr. med.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata, protiv Odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovaru roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

 

O tome obavijest:
1. Oglasna ploča i
internet stranica Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
2. Prijavljenom kandidatu/kinji
3. Ministarstvu zdravlja,
uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
4. Službi/Odjelu