Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto viši informatički referent

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/20-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-20-07
Bjelovar, 12. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Domagoj Zagorjan izabire se za radno mjesto viši informatički referent.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Domagoj Zagorjan,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a