Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist hitne medicine – Aleksandra Miščević

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/20-01/01
Ur. broj: 2103-72-01-20-16
Bjelovar, 25. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Aleksandra Miščević, dr.med. izabire se za radno mjesto specijalist hitne medicine.
S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Aleksandra Miščević, dr.med.
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a