Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto spec. infektologije

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/22-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-22-14
Bjelovar, 16. rujna 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar dana 07. rujna 2022. godine, na poslove radnog mjesta spec. infektologije izabire se:

1. Gordana Kolaric-Sviben, dr. med.

S izabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani,
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a