Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto referent za EU fondove

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/22-02/02
Ur. broj: 2103-72-01-22-23
Bjelovar, 25. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 51/2022 od 29. travnja 2022. godine, na poslove radnog mjesta referenta za EU fondove izabire se kandidatkinja:

1. Ivana Pavlović

S izabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

v.d. Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani,
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a