Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/22-02/02
Ur. broj: 2103-72-01-22-17
Bjelovar, 20. rujna 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar dana 31. kolovoza 2022. godine, na poslove radnog mjesta primalja izabire se kandidatkinje:

1. Tea Plesec
2. Ivana Pomper

S izabranim kandidatkinjama zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani,
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a