Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/22-02/02
Ur. broj: 2103-72-01-22-04
Bjelovar, 23. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u “Narodnim novinama” br. 20/2022 od 9.ožujka 2022, na poslove radnog mjesta primalja izabire se kandidatkinja:

  1. Ivana Korenić

S izabranom kandidatkinjom zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

v.d. Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani
2. Oglasna ploča i www.obbj.hr
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova
4. a/a