Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto magistra farmacije – Eugen Javor

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/19-02/02
Ur. broj: 2103-72-01-19-02
Bjelovar, 06. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Eugen Javor, mag.pharm. izabire se za radno mjesto magistra farmacije.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Eugen Javor, mag.pharm.,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a