Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto magistar medicinske biokemije – Dubravka Živković

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/19-02/20
Ur. broj: 2103-72-01-19-02
Bjelovar, 27. lipnja 2019. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Dubravka Živković izabire se za radno mjesto magistar medicinske biokemije.
S imenovanom kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Dubravka Živković,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a