Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto farmaceutski tehničar – Dragana Lončar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/20-02/16
Ur. broj: 2103-72-01-20-08
Bjelovar, 17. studeni 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Dragana Lončar izabire se za radno mjesto farmaceutski tehničar.
S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Imenovani,
2. Kadrovska služba,
3. a/a