Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/22-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-22-22
Bjelovar, 12. listopada 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar dana 26. rujna 2022. godine, na poslove radnog mjesta doktor medicine izabire se:

1. Marko Lagančić, dr.med.

S izabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr,
2. Ravnateljstvo
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a