Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine – Matej Heštera

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/20-01/02
Ur. broj: 2103-72-01-20-05
Bjelovar, 25. veljače 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Matej Heštera, dr.med. izabire se za radno mjesto doktor medicine.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Matej Heštera, dr.med.,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a