Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine – Andrea Strahija

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/19-02/12
Ur. broj: 2103-72-01-19-03
Bjelovar, 03. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Andrea Strahija, dr.med. izabire se za radno mjesto doktor medicine.
S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Andrea Strahija, dr.med.,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a