Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine – Abdul Nasser Chothia

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/19-02-01
Ur. broj: 2103-72-01-19-36
Bjelovar, 24. lipnja 2019. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

Abdul Nasser Chothia, dr.med. izabire se za radno mjesto doktor medicine.
S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Abdul Nasser Chothia, dr.med.,
2. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
3. a/a