Odluka o odabiru kandidata za radno medicinska sestra/tehničar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 112-01/20-02/20
Ur. broj: 2103-72-01-20-21
Bjelovar, 17. prosinca 2020. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću

ODLUKU

 

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 133/2020 od 02. prosinca 2020. godine, na poslove radnog mjesta medicinska sestra/tehničar izabiru se kandidati:

1. Petra Lulić
2. Mateja Renić
3. Matija Bjelopera
4. Goran Lang
5. Tina Pintar
6. Valentina Zalabak
7. Petra Hasan
8. Nikolina Megerle
9. Nikša Hribljan
10. Mirna Marušić

 

S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a