Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz hitne medicine

Klasa: 053-02/14-02/517
Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-04
Bjelovar,  0l.  srpnja 2014. godine

 

Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/13-01/188, ur. broj: 5030115/113-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 34. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08, 71/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/l1, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82l/3l , članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br.l54/08), sukladno provedenom bodovanju i prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta hitne medicine od 01. srpnja 2014. godine, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

ODLUKU

O IZBORU KANDIDATA
za obavljanje poslova specijalizanta iz
hitne medicine

I

Vedran  Omerhodžić,  dr. med. izabran je na temelju natječaja za specijalizaciju iz hitne medicine, objavljenog sukladno čl. 5. st l. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata te čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), za obavljanje poslova specijalizanta iz hitne medicine.

II

Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz hitne medicine (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo za izbor kandidata), razmotrilo je molbu i podnesenu dokumentaciju prijavljene kandidatom Vedranom Omerhodžićem, dr. med., obavilo razgovor sa imenovanim, izvršilo bodovanje kandidata sukladno čl. 3. i 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (u daljnjem tekstu – Pravilnik), te sukladno čl. 7. Pravilnika dostavilo sanacijskom upravitelju ustanove prijedlog kandidata.

III

Sukladno uvjetima iz članka II ove Odluke, Povjerenstvo za izbor kandidata predložilo je Vedrana Omerhodžića, dr. med. za obavljanje poslova specijalizania iz hitne medicine.

IV

Temeljem uvida u spis kandidata Vedran Omerhodžidć,dr. med.,broj bodova ostvaren temeljem provedenog bodovanja od strane Povjerenstva za izbor kandidata sukladno čl. 3. pravilnika, rezultate provedenog psiholo5kog testiranja, te broj bodova ostvaren Temeljem usmenog razgovora sukladno čl.5.Pravilnika,sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata, imenovani kandidat u cijelosti ispunjava uvjete za obavljanje poslova specijalizanta iz hitne medicine u Općoj bolnici Bjelovar.

V

Sa imenovanim kandidatom sklopiti ie se ugovor o međusobnim pravima i obvezama-Ugovor o specijalizaciji iz hitne medicine.I
Ova Odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na Internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor sanicijskom vijeću Opće bolnice Bjelovar u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar.

O tome obavijest:
1. Oglasna ploča i Internet stranica Opće bolnice Bjelovar
2. Prijavljenom kandidatu
3. Ministarstvu zdravlja
4. Sanacijski upravitelj
5. Odjel za patologiju i citologiju
6. a/a

 

Sanacijski upravitelj:
Prim. dr. sc. Stjepan Grabovac, dr. med.