Odluka : Dr. sc. Sanea Mihaljević, dr. med. izabire se za radno mjesto specijalist psihijatrije.

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-19-42/4
Bjelovar, 13. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću
O  D  L  U  K  U

Dr. sc. Sanea Mihaljević, dr. med. izabire se za radno mjesto specijalist psihijatrije.

S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

Dostaviti:

1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a