Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto primalja

Dodatak: Preuzmite upute za testiranje za radno mjesto primalja u PDF formatu

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto primalja

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 109 od 11. rujna 2014. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto primalje, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 30. rujna 2014. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama biblioteke Službe internističkih djelatnosti Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i  prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta primalje
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu primalje i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu

Izvori za pripremu provjere znanja su:

  • Katica Pecigoš-Kljuković: Zdravstvena njega i liječenje trudnice, rodilje i babinjače
  • Dubravko Habek: Porodništvo i ginekologija

 

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta primalje – 16 pitanja

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a  njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 03. listopada 2014. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatrijuOpće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.
5. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu primalje, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.
6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.
7. Povjerenstvo dostavlja sanacijskom upravitelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PRIMALJE I IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

– Provodi opću i specijalnu zdravstvenu njegu bolesnica (pravljenje i presvlačenje kreveta, pranje pacijentice, kupanje, toaleta, pomaganje kod obavljanja fizioloških potreba, dispozicije sekreta i ekskreta , kontrola vitalnih znakova i antropometrijskih mjera i t.d .)
– Provodi postupke zbrinjavanja operativne rane po utvrđenom protokolu
– Primjenjuje sve postupke postoperativnog sestrinskog zbrinjavanja opće i specijalne zdravstvene njege kod operiranih pacijentica
– Provodi i evidentira postupke planirane zdravstvene njege
– Primjenjuje terapiju intrakutano, subkutano, intramuskularno, lokalno i oralno prema pisanoj uputi liječnika, koja mora sadržavati: naziv lijeka, dozu, način i vrijeme primjene u toku 24 satne skrbi
– Izvješćivanje liječnika u slučaju nastupa komplikacija primjenjene terapije
– Dokumentira provođenje zdravstvene njege
– Sudjeluje u timu s liječnikom u provođenju neinvazivnih , invazivnih i malih kirurških postupaka
– Dokumentira učinjeno u sestrinsku dokumentaciju, operacijske protokole i u BIS- u
– Provodi dezinfekciju i priprema pribor za sterilizaciju
– poštiva prava bolesnica,
– poštiva etički kodeks primalja i medicinskih sestara,
– surađuje sa svim članovima tima,
– čuva ugleda ustanove (poslodavca),
– ekonomično i učinkovito koristi medicinski pribor i opremu te posteljno rublje i odjelni inventar
– Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri odjela i voditelju odjela
– odgovara upravi ustanove za kvalitetu pružene usluge pacijentima

PLAĆA RADNOG MJESTA
Plaća radnog mjesta državnog službenika određena je  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/2013, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14)/ i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

 

Sanacijski upravitelj:

Prim. dr. sc. Stjepan Grabovac, dr. med.