Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto spremačica

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO
SPREMAČICA

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 57 od 7. lipnja 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto
spremačica, informira kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 2. srpnja 2019. godine s početkom u 9:00 (od rednog broja 1. do 30.) i 9:45 (od rednog broja 31. do 59.) sati u prostorijama Visoke tehničke škole, A.B.Šimića 1, Bjelovar, dvorana 3.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu spremačica i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu.

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– poznavanja opće kulture
– standardi čišćenja prostora (objavljeno na web stranci OB Bjelovar)
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 5. srpnja 2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu spremačica, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA SPREMAČICA

– poslovi održavanja čistoće,
– dezinfekcija i čišćenje prostorija, predmeta i pribora,
– odstranjivanje smeća,
– pripremanje i transportiranje sredstava za čišćenje,
– vodi brigu o pravovremenoj nabavci sredstava za čišćenje,
– odgovara za sredstva kojima rukuje, i za potrošni materijal koji u tijeku rada troši,
– dostavljanje potrošnog materijala,
– čišćenje, pranje i spremanje bolesničkih soba i ostalih prostorija na bolničkom odsjeku,
– transportiranje nečistog rublja i infektivnog materijala, spremanje čistog rublja po potrebi,
– odstranjivanje komunalnog otpada, pranje noćnih posuda i ostalog pribora,
– odabire i selekcionira rublje prije i poslije pranja, sortira rublje,
– pere laboratorijsko posuđe i pribor za rad,
– odgovorna je za sigurnost prostorija za vrijeme svoga rada u istima,
– obavlja i ostale poslove po odredbi glavne sestre službe, odnosno pročelnika službe u koju je raspoređena
– za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri službe, odnosno pročelniku službe u koju je raspoređena i voditelju Službe za čišćenje.

PLAĆA RADNOG MJESTA

Plaća radnog mjesta državnog službenika određena je Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.123/2016).

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.