OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO PROFESOR PSIHOLOGIJE/MAGISTAR PSIHOLOGIJE

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO
PROFESOR PSIHOLOGIJE/MAGISTAR PSIHOLOGIJE

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 110 od 15. studenog 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto
profesor psihologije/magistar psihologije, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 12. prosinca 2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.
Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta profesor psihologije/magistar psihologije
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu profesor psihologije/magistar psihologije i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

1. G.S. DAVISON I J.M. NEALE „PSIHOLOGIJA ABNORMALNOG DOŽIVLJAVANJA I PONAŠANJA“, Naklada „Slap“, Jastrebarsko, 1999.
2. R. VASTA, M.M. HAITH, S.A. MILLER „DJEČJA PSIHOLOGIJA“, Naklada „Slap“, Jastrebarsko, 1998.
3. M. HAVELKA „ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA“, Naklada „Slap“, Jastrebarsko, 1998.

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta profesor psihologije/magistar psihologije
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 12. prosinca 2019. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu profesor psihologije/magistar psihologije, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PROFESOR PSIHOLOGIJE/MAGISTAR PSIHOLOGIJE
– Psihodijagnostika u polikliničkoj službi: utvrđuje psihička stanja, procese i bolesti psihijatrijskih, neuroloških i drugih bolesnika upućenih od strane liječnika opće medicine upotrebom psiholoških metoda i tehnika (intervju, opažanje ponašanja, testovi, tehnike i tehnička sredstva).
– Psihodijagnostika za potrebe Odjela djelatnosti za psihijatriju.
– Psihodijagnostika pacijenata s drugih odjela OB Bjelovar.
– Sudjeluje u dijagnostičkim postupcima s obiteljima pacijenata.
– Procjenjuje radnu i profesionalnu sposobnost za različita zanimanja za potrebe medicine rada.
– Procjenjuje specifične sposobnosti za potrebe Medicine rada i drugih privatnih ustanova sa kojima bolnica ima ugovor
– Provodi profesionalnu orijentaciju.
– Surađuje s centrima za socijalnu skrb, policijom i sudovima.
– Sudjeluje u sudskim vještačenjima.
– Samostalno vodi administraciju i dokumentaciju o pacijentima, koja je određena postojećim zakonima i pravilnicima.
– Periodično klasificira prikupljenu psihološku dokumentaciju (nalaze i testovni materijal).
– Sudjeluje u znanstvenim istraživanjima koja se provode u okviru djelatnosti za psihijatriju.
– Sudjeluje kao mentor u provođenju pripravničkog staža za potrebe Psihološke komore.
– Sudjeluje kao mentor u provođenju dodiplomske prakse za studente psihologije.
– Sudjeluje u tretmanima bolesnika (suport, kognitivno-bihevioralne tehnike, psihodinamske i integrativne terapijske tehnike).
– Sudjeluje u savjetovanju pacijenata i njihovih obitelji.
– Sudjeluje u postupcima vještačenja za potrebe prvostupanjskog tijela vještačenja pri CZSS.
– Psiholog zaposlen u Ambulanti za psihodijagnostiku pri djelatnosti za psihijatriju svakodnevno obavlja radne zadatke u dvije ambulante na puno radno vrijeme pri čemu svakodnevno ostvaruje dvostruku normu zadanu po Plavoj knjizi: u potpunosti zadovoljava ugovorenu normu za Ambulantu za psihodijagnostiku u polikliničkoj zaštiti i normu za Ambulantu za psihodijagnostiku u medicini rada.
– Prema normativima HZZO u radu tima u dnevnoj bolnici pri djelatnosti za psihijatriju sudjeluje i psiholog u slijedećim aktivnostima: nositelj tima, psihodijagnostika pacijenata koji se liječe u dnevnoj bolnici, psihoedukacija pacijenata, psihoedukacija članova obitelji pacijenata, grupna terapija pacijenata, socioterapija pacijenata, edukacija i supervizija članova timova u dnevnoj bolnici.
– odgovara za praćenje, kontrolu i primjenu svih propisa kao i svih stručnih standarda iz područja rada
– za svoj rad odgovara voditelju odjela
– odgovara upravi ustanove za kvalitetu pružene usluge pacijentima

PLAĆA RADNOG MJESTA
Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19 i 79/19)/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.118/2017).

 

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.