OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO PRIMALJA I ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO
PRIMALJA

Povjerenstvo  za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 87 od 13. rujna 2019. godine za prijam u radni odnos na  neodređeno vrijeme na radno mjesto primalja,  upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 04. listopada 2019. godine s početkom u 10:00 sati  u prostorijama Biblioteke Odjela za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta primalja
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu primalja i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60%  od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

Izvori za pripremu provjere znanja su:
Katica Pecigoš-Kljuković, Zdravstvena njega trudnice, rodilje i babinjače, Školska knjiga, udžbenik za 3. i 4. razred škole za primalje

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta primalja
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo  neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati  pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana  07. listopada 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Biblioteke Odjela za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu primalja, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PRIMALJA
– Brine se o higijenskom prijemu i smještaju pacijentica
– Priprema potreban medicinski pribor i pacijentice za vizitu i sudjeluje u istoj
– Priprema bolesnice za liječnički pregled i pomaže pri istom
– Provodi opću i specijalnu zdravstvenu njegu bolesnica (pravljenje i presvlačenje kreveta, pranje pacijentice, kupanje, toaleta, pomaganje kod obavljanja fizioloških potreba, dispozicije sekreta i ekskreta , kontrola vitalnih znakova i antropometrijskih mjera i t.d .)
– Priprema pacijentice za operativni zahvat
– Prati ih u  i iz operacione sale
– Provodi postupke zbrinjavanja operativne rane po utvrđenom protokolu
– Provodi kateterizaciju mokraćnog mjehura
– Primjenjuje sve postupke postoperativnog sestrinskog zbrinjavanja opće i specijalne zdravstvene njege  kod operiranih pacijentica
– Provodi postupke sprječavanja komplikacija dugotrajnog ležanja
– Provodi i evidentira postupke planirane zdravstvene njege
– Evidentira i pravovremeno izvješćuje nadređene o svim zapaženim promjenama kod pacijentica
– Primjenjuje terapiju intrakutano, subkutano, intramuskularno, lokalno i oralno prema pisanoj uputi liječnika, koja mora sadržavati: naziv lijeka, dozu, način i vrijeme primjene u toku 24 satne skrbi
– Izvješćivanje liječnika u slučaju nastupa komplikacija primjenjene terapije
– Provodi enteralnu prehranu bolesnika
– Sudjeluje pri pripremi i u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka po pisanoj odredbi liječnika i po protokolima ustanove
– Dokumentira provođenje zdravstvene njege
– Pristupa hitnom zbrinjavanju bolesnika
– Sudjeluje u timu s liječnikom u provođenju neinvazivnih , invazivnih i malih kirurških postupaka
– Dokumentira učinjeno u sestrinsku dokumentaciju, operacijske protokole i u BIS- u
– Provodi dezinfekciju i priprema pribor za sterilizaciju
– Provodi mjere sprječavanja hospitalnih infekcija prema Pravilniku i Protokolima
– Povjerenstva za sprječavanje hospitalnih infekcija Opće bolnice Bjelovar
– Provodi zdravstvenu njegu kod umirućih bolesnika
– Prati kretanje posjeta bolesnicima u okviru kućnog reda
– Primopredaju službe provodi pismenim i usmenim putem
– Djeluje uvijek u korist bolesnika:
– čuva profesionalnu tajnu
– poštiva prava bolesnica,
– poštiva etički kodeks primalja i medicinskih sestara,
– poštiva vjerska načela pacijenta,
– surađuje  sa svim članovima tima,
– čuva ugleda ustanove (poslodavca),
– ekonomično i učinkovito koristi medicinski  pribor i opremu te posteljno rublje i  odjelni inventar
– djeluje u interesu bolesnica.
– Prepoznaje granice svog područja odgovornosti
– Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri odjela i voditelju odjela
– odgovara upravi ustanove za kvalitetu pružene usluge pacijentima

PLAĆA RADNOG MJESTA

Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.118/2017).
Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO
ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Povjerenstvo  za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 87 od 13. rujna 2019. godine za prijam u radni odnos na  neodređeno vrijeme na radno mjesto
zdravstveno-laboratorijski tehničar,  upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 03. listopada 2019. godine s početkom u 09:00 sati  u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta zdravstveno-laboratorijski tehničar
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu zdravstveno-laboratorijski tehničar i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60%  od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

Izvori za pripremu provjere znanja su:
1. Hauptmann, E; Črepinko, I: Osnove kliničke hematologije, Školska knjiga, Zagreb
2. Išgum-Vorgić Ljerka: Medicinska biokemija, Medicinska naklada, Zagreb

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta zdravstveno-laboratorijski tehničar
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo  neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati  pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 09. listopada 2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu zdravstveno-laboratorijski tehničar, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
– sudjeluje u radu tima u suradnji i pod nadzorom svih gore navedenih djelatnika
– u rutinskom radu sudjeluje u cijelom procesu rada od upisivanja uputnica u BIS i LIS, vađenja venske i kapilarne krvi, manipulacije uzorcima prema uputama i po pravilima struke, centrifugiranje i sortiranje uzoraka prema pretragama koje u njima treba napraviti i prema aparatima na kojima se određene pretrage izvode
– priprema uzoraka za rad na analizatorima i ostaloj opremi u suradnji i pod nadzorom glavnog medicinsko-laboratorijskog inženjera, mag. med. biokemije, spec. med. biokemije i voditelja odjela
– verificira rezultate analiza koje je napravio na određenom aparatu
– radi u smjenama prema rasporedu koji je napravio glavni laborant odjela, te subotama, nedjeljama, blagdanima i državnim praznicima
– odgovara za praćenje, kontrolu i primjenu svih propisa kao i svih stručnih standarda iz područja rada
– za svoj rad odgovoran je voditelju odjela
– odgovara upravi ustanove za kvalitetu pružene usluge pacijentima

PLAĆA RADNOG MJESTA

Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.118/2017).

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.