OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 72 od 08. kolovoza 2018. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto fizioterapeutski tehničar, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 13. rujna 2018. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta fizioterapeutski tehničar
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu .

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Fizikalna i rehabilitacijska medicina – Ivo Jajić, Zrinka Jajić i suradnici

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta fizioterapeutski tehničar

Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 13. rujna 2018. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR
– primjenjuje različite elektroterapijske postupke (magnetoterapija, DDS, IFS, GS,
TENS, uzv, GS, limfna drenaža pomoću aparata, SOLUX, galvanske kupke, UZV,
elektrostimulacija kod oštećenja perifernih živaca)
– kontrolira higijenu pacijenta prije provođenja hidroterapijskih procedura
– provodi grupne i individualne kineziterapijske postupke u dvorani i hidroterapije
– mobilizira zglobove i meka tkiva, primjenjuje razne fizioterapijske postupke u svrhu
očuvanja i poboljšanja aktivnosti svakodnevnog života
– primjenjuje različite fizioterapeutske postupke u svrhu vertikalizacije i hoda (učenje sjedenja, stajanja s pomagalima ili bez njih)
– adaptira prema potrebi bolesnika na invalidska kolica i ostala ortopedska pomagala
– primjenjuje kineziterapiju kod predškolske i školske djece s poremećajima mišićno-koštanog sustava
– respiratorna terapija
– vodi evidenciju primjenjenih terapijskih procedura
– obavlja i druge poslove po uputi voditelja tima fizikalne terapije
– vodi skrb o terapijskim uređajima
– za svoj rad odgovoran je voditelju tima fizikalne terapije
– odgovara upravi ustanove za kvalitetu pružene usluge pacijentima

PLAĆA RADNOG MJESTA

Plaća radnog mjesta državnog službenika određena je Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.123/2016).

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.