OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO FARMACEUTSKI TEHNIČAR

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO
FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 87 od 13. rujna 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto farmaceutski tehničar, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje ( pisani dio ) će se održati dana 28. listopada 2019. godine s početkom u 9:00 sati (kandidati od rednog broja 1. do 7.) i 9:45 (kandidati od rednog broja 8. do 13.) u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta farmaceutski tehničar
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu farmaceutski tehničar i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Hrvatska farmakopeja, 2007.
2. Formulae magistrales Croaticae, 2010.
3. FARMAKOLOGIJA za medicinske škole (Ileana Linčir).
4. Pravila dobre ljekarničke prakse (Hrvatska ljekarnička komora)
5. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 17/09., 46/09., 4/10., 110/10., 131/10., 1/11. i 52/11., 16/11.)
6. Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti“ (NN 61-1374/2011, 128-2737/2012, 124-2368/2015, 8-177/2016)
7. Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu.
8. Statut Opće bolnice Bjelovar / www.obbj.hr/o-bolnici/propisi-i-dokument /

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta farmaceutski tehničar
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 29. listopada 2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu farmaceutski tehničar, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA FARMACEUTSKI TEHNIČAR

– odgovara za vođenje evidencije narkotika,
– odgovara za evidenciju stanja, prometa i zaliha lijekova i ostalog materijala u ljekarni,
– odgovara za vođenje dnevne, mjesečne, kumulativne evidencije i izrađuje izvještaje o istome,
– odgovara za po potrebi, kontroliranje i obavljanje knjiženja i eventualnih ispravki ulaznih i izlaznih podataka,
– odgovora za čuvanje dokumentacije i ispravno rukovanje sa istom,
– odgovara za suradnju sa financijskim i knjigovodstvenim službama ,
– odgovara za evidenciju i kontrolu inventara i osnovnih sredstava,
– odgovara za brigu o ispravnosti osnovnih sredstava i ostalog inventara,
– odgovara za upisivanje evidencije o radu, te predavanje i druge dokumentacije na obračun,
– odgovara za praćenje i primjenu zakonskih propisa i stručnih standarda iz svog djelokruga rada
– odgovara za vođenje i kontrolu evidencije magistralnih pripravaka, ispisivanje recepture, provodi i mjesečno fakturira,
– odgovara za izradu galenskih pripravaka,
– odgovara za izradu magistralnih pripravaka, osim onih koji sadrže supstancije jakog i vrlo jakog djelovanja,
– odgovara za izdavanje na zahtjevnice pod nadzorom farmaceuta za gotove lijekove – osim narkotika,
– odgovara za izdavanje na zahtjevnice potrošnog laboratorijskog i drugog materijala, te parenteralne otopine,
– odgovara za upisivanje podataka u laboratorijski dnevnik,
– odgovara za upisivanje podataka u evidenciju (kartice) o potrošnji lijekova prema zakonskim propisima,
– odgovara za brigu o pravovremenoj nabavi svih farmaceutskih sirovina i ambalaže za izradu lijekova,
– odgovara za vršenje sterilizacije pribora za izradu lijekova i ostalog materijala po potrebi,
– odgovara za primanje i kontrolu lijekova i ostale robe od dobavljača,
– odgovara za pomaganje kod preuzimanja robe i smještaja u skladište,
– odgovara za pripremu tipiziranih pakovanja,
– odgovara za upisivanje podataka u evidenciju o lomu, kalu i rasturu,
– odgovara za brigu o ispravnosti i nabavci laboratorijskog pribora,
– odgovara za sudjelovanje u popisivanju zaliha lijekova i ostale robe kod povremene i godišnje inventure,
– odgovara za praćenje, kontrolu i primjenu svih propisa kao i svih stručnih standarda iz područja rada
– odgovara za pripremu komore za aseptični rad,
– odgovara za obavljanje drugih poslova po nalogu farmaceuta,
– odgovara za kvalitetu pružene usluge pacijentima
– za svoj rad odgovara rukovoditelju jedinice
– odgovara za suradnju sa rukovoditeljem djelatnosti u provođenju aktivnosti unutar djelatnosti,
– odgovara za vođenje evidencije i podnošenje izvještaja rukovoditelju djelatnosti,
– odgovara za brigu oko nabave sitnog inventara, osnovnih sredstava, potrošnog i drugog materijala za potrebe djelatnosti,
– u suradnji sa rukovoditeljem djelatnosti odgovara za rad na dokumentaciji za izradu godišnjeg i svih izvještaja koji su potrebni,
– odgovara za vođenje, kompletiranje, šifriranje, odlaganje i čuvanje, kontrolu ljekarničke dokumentacije,

PLAĆA RADNOG MJESTA
Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.118/2017).

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.