OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA ZA RADNO MJESTO
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 65 od 3. lipnja 2020. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati dana 3. srpnja 2020. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Visoke tehničke škole, A.B.Šimića 1, Bjelovar, dvorana 1.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
– Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta medicinska sestra/medicinski tehničar
– Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar i stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri znanja-testiranju ostvario 60% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, o čemu će biti obaviješteni putem službene web-stranice Opće bolnice Bjelovar (www.obbj.hr).

Izvori za pripremu provjere znanja su:
Nada Prlić, Zdravstvena njega, Školska knjiga

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje. Kandidati su dužni pridržavati se obaveznih epidemioloških mjera.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta medicinska sestra/tehničar
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanje NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 7. srpnja 2020. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8.

5. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na temelju usmene provjere znanja i komunikacijskih vještina.

6. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Bjelovar Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi rješenje o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

3. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
– primjena svih dostupnih znanja iz područja sestrinstva, temeljenog na dostatnom razumijevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja,
– primjena metoda rješavanja problema u provođenju zdravstvene njege koje zahtijevaju vještinu analitičkog kritičkog pristupa,
– postupanje po utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje postupaka u zdravstvenoj njezi,
– provedba zdravstvene njege po utvrđenom planu njege,
– sposobnost sudjelovanja u praktičnoj izobrazbi zdravstvenog osoblja,
– primjenjivanje, provođenje i evidentiranje od liječnika ordinirane lokalne, peroralne i parenteralne terapije,
– pravovremeno izvješćivanje liječnika u slučaju nastupa komplikacija primijenjene terapije,
– provedba postupaka iz područja zaštite zdravlja i prevencije bolesti,
– vođenje sestrinske dokumentacije kojom se evidentiraju svi provedeni postupci tijekom 24 sata,
– pravovremeno izvješćivanje liječnika o stanju bolesnika, posebice o promjeni zdravstvenog stanja,
– pristupanje postupku oživljavanja u slučaju odsutnosti liječnika,
– čuvanje profesionalne tajne,
– poštivanje prava bolesnika,
– poštivanje etičkog kodeksa medicinskih sestara,
– poštivanje vjerskih načela pacijenta,
– suradnja sa svim članovima zdravstvenog tima,
– čuvanje ugleda ustanove (poslodavca),
– ekonomično i učinkovito korištenje pribora i opreme i
djelovanje u interesu bolesnika.
– primjenjuje znanja i vještine iz područja zdravstvene skrbi, osnovnih predmeta struke i društvene skupine predmeta u razumijevanju fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih pojedinaca kao i odnosa između zdravstvenog stanja pojedinca i njegovog fizičkog i društvenog okruženja,
– primjenjuje načela sestrinske etike – etičkog kodeksa medicinskih sestara,
– primjenjuje deklaracije o ljudskim pravima i pravima bolesnika,
– osigurava povjerljivost i sigurnost pisanih i usmenih informacija dobivenih obavljanjem profesionalnih dužnosti,
– primjenjuje važeće propise u obavljanju profesionalne dužnosti,
– sudjeluje u planiranju, pripremanju i provođenju osnovne zdravstvene/sestrinske njege u skladu sa standardiziranim postupcima i samovrednovanjem rada,
– sudjeluje u planiranju, pripremanju i provođenju i/ili u izvođenju medicinsko-tehničkih zahvata zdravih i bolesnih pojedinaca svih životnih dobi,
– potiče i/ili pomaže bolesniku u zadovoljavanju osnovnih životnih aktivnosti poštujući njegovo ljudsko dostojanstvo i kulturološke različitosti,
– sudjeluje u unapređenju i osiguravanju kakvoće postupaka zdravstvene/sestrinske njege,
– vodi zdravstvenu dokumentaciju i dokumentaciju zdravstvene/sestrinske njege, izvješćuje članove zdravstvenog tima poštujući tajnost podataka,
– koristi suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u pisanom, govornom i elektroničkom obliku,
– prepoznaje životno ugroženog pojedinca i primjenjuje hitne medicinske postupke sukladno kompetencijama,
– sudjeluje u zdravstvenom odgoju pojedinca, obitelji i zajednice svih životnih dobi s ciljem promicanja zdravlja i zdravog načina života,
– primjenjuje postupke očuvanja zdravlja i zdravog okoliša te skrb za osobnu sigurnost, sigurnost pojedinca i zajednice,
– primjenjuje pravila zaštite na radu i rada na siguran način,
– primjenjuje vještine komuniciranja s članovima tima za zdravstvenu/sestrinsku njegu i ostalim osobljem te s pacijentom, njegovom obitelji i zajednicom,
– razvija samostalnost i samoinicijativnost u radu u okviru profesionalne odgovornosti,
– sudjeluje u radu zdravstvenoga i/ili multidisciplinarnoga tima u okviru profesionalne odgovornosti,
– razvija odgovornosti za cjeloživotno učenje, profesionalni razvoj i unapređenje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada,
– odgovara za praćenje, kontrolu i primjenu svih propisa kao i svih stručnih standarda iz područja rada
– sudjeluje u izobrazbi učenika i stručnom usavršavanju zdravstvenog osoblja
za svoj rad odgovara glavnoj sestri, voditelju odjela i pročelniku službe

PLAĆA RADNOG MJESTA
Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama /NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18/ i Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br.118/2017).

 

Popis kandidata za testiranje 3.7.2020., 9h – medicinska sestra/medicinski tehničar

 1. Jelena Vuletić
 2. Marija Srebrenović
 3. Tihana Bašić
 4. Mirna Marušić
 5. Nikolina Jambrović
 6. Gabrijela Horvatek
 7. Karla Jurčec
 8. Andreja Šprem
 9. Dajana Slobodnjak
 10. Tihana Županić
 11. Ivana Karasman
 12. Kata Magdić
 13. Petra Maretić
 14. Darko Maltar
 15. Nikolina Gresl Ljevar
 16. Ivan Plažanin
 17. Matko Zubak
 18. Matija Čani
 19. Anita Halauš Sudarević
 20. Sanja Hodak
 21. Andrea Čeh
 22. Petra Hasan
 23. Davor Kovačević
 24. Tomislav Grdinić

 

 

Ravnatelj:

prim. Ali Allouch, dr. med.