Natječaj za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo na određeno vrijeme – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice Bjelovar i odobrenog Plana prijema pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Općoj bolnici Bjelovar za sljedeća zvanja:

1. stručni prvostupnik/ica sestrinstva – VŠS, 3 izvršitelja
2. stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije – VŠS, 1 izvršitelj
3. stručni prvostupnik/ica fizioterapije – VŠS, 4 izvršitelja
4. stručni prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike – VŠS, 1 izvršitelj
5. medicinska sestra/medicinski tehničar – SSS, 2 izvršitelja
6. zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka – SSS, 2 izvršitelja
7. fizioterapeutski tehničar/ka – SSS, 4 izvršitelja

Uvjeti:

1. Stručna sprema odgovarajućeg smjera
2. Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
3. Bez evidentiranog staža u struci

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– zamolba
– životopis
– dokaz o državljanstvu
– diploma/ svjedodžba o stručnoj spremi
– dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja / dopunska isprava o studiju
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana

 

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) – poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Bjelovar- www.obbj.hr.

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

 

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

 

Ravnatelj:

Ali Allouch, dr. med.

Klasa: 112-01/19-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-19-22