Natječaj za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Na temelju članka 21. Statuta v. d. ravnateljica Opće bolnice Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme:

1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE –3 (tri) izvršitelja, m/ž
2. FIZIOTERAPEUT –3 (tri) izvršitelja, m/ž
3. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE –1 (jedan) izvršitelj, m/ž
4. PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE –1 (jedan) izvršitelj, m/ž
5. ZDRAVSTVENO–LABORATORIJSKI TEHNIČAR /KA– 1 (jedan) izvršitelja, m/ž
6. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA –1 (jedan) izvršitelj, m/ž

Uvjeti:

  • završeno odgovarajuće obrazovanje

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– životopis
– presliku svjedodžbe/diplome/
– presliku domovnice
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu o duljini trajanja studija te prosjek ocjena /za VŠS/
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe te neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

 

V. d. ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Klasa: 112-01/22-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-22-24