Natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-diplomirani pravnik (m/ž-1 izvršitelj), VSS, na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

v.d. Ravnateljica Opće bolnice Bjelovar na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci za sljedeće radno mjesto:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

1.  viši stručni suradnik-diplomirani pravnik (m/ž), VSS, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci, 1 izvršitelj

Uvjeti:

– magistar prava/diplomirani pravnik
– položen državni stručni ispit
– pet ( 5 ) godina radnog iskustva

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu vlastoručnu potpisanu
– životopis
– dokaz o državljanstvu – preslika
– diploma – preslika
– uvjerenje o položenom državnom ispitu- preslika
– dokaz o radnom iskustvu – preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo radno
iskustvo
– elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne Novine” br. 121/17 i 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja: https://gov.hr/mojauprava/hrvatskibranitelji/zaposljavanje/prednost-pri zapošljavanju/403
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne Novine” br. 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne Novine” br.157/13 i 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke kandidata u skladu s odredbama pozitivno pravnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti obavljeni razgovori te po potrebi provedeno dodatno testiranje za radno mjesto, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem internetske stranice Opće bolnice Bjelovar www.obbj.hr

Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.

Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na oglasnoj ploči i web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
s naznakom “Za natječaj viši stručni suradnik – diplomirani pravnik ”

v.d. Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr. med.

Klasa: 112-01/22-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-22-10